Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, nejúspěšnějšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Pacienti a návštěvy

Práva pacienta

       Dle zákona 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, máte právo:

 

 1. Na poskytování zdravotních služeb na náležité odborné úrovni, tzn. podle pravidel vědy a uznávaných medicínských postupů, při respektování individuality pacienta, s ohledem na konkrétní podmínky
  a objektivní možnosti.
 2. Na úctu, důstojné zacházení, na ohleduplnost a respektování soukromí při poskytování zdravotních služeb.
 3. Zvolit si zdravotnické zařízení, které odpovídá Vašim potřebám, vyjma zákonem stanovených výjimek.
 4. Vyžádat si konzultační služby od jiného zdravotnického zařízení/zdravotnického pracovníka, vyjma zákonem stanovených výjimek.
 5. Být seznámen s Vnitřním řádem nemocnice, který je viditelně umístěný ve společných prostorách nemocnice a je Vám k dispozici.
 6.  Na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce/osoby určené zástupcem, pěstouna nebo jiné osoby určené soudem, nenaruší-li přítomnost těchto osob poskytování zdravotních služeb.
 7. Být předem informován o ceně poskytovaných zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění a o způsobu jejich úhrady.
 8. Znát jména a příjmení zdravotnických pracovníků, jiných odborných pracovníků a studentů / stážistů přímo zúčastněných na poskytování Vaší péče.
 9. Odmítnout přítomnost osob, které nejsou na poskytování péče přímo zúčastněny, studentů a stážistů.
 10. Přijímat návštěvy s ohledem na svůj zdravotní stav, v souladu s Vnitřním řádem nemocnice tak, abyste neporušoval/a práva ostatních pacientů.
 11. Přijímat v průběhu hospitalizace duchovní péči a podporu od duchovních církví a náboženských společností registrovaných v ČR a způsobem, který nebude porušovat práva ostatních pacientů.
 12. Na poskytování zdravotních služeb v co nejméně omezujícím prostředí při zajištění kvality a bezpečí.
 13. Pokud máte smyslové/tělesné postižení a využíváte psa se speciálním výcvikem (tj. vodící nebo asistenční pes), máte právo s ohledem na svůj aktuální zdravotní stav na doprovod a přítomnost psa u sebe v průběhu hospitalizace a způsobem, který nebude porušovat práva ostatních pacientů.
 14. Dorozumívat se způsobem pro Vás srozumitelným a dorozumívacími prostředky, které si sám/sama zvolíte, včetně způsobů založených na tlumočení druhou osobou.
 15. Jakýkoliv zákrok v oblasti péče o zdraví je možno provést pouze za podmínky, že k němu poskytnete svobodný a informovaný souhlas.
 16. Svůj souhlas můžete kdykoliv svobodně odvolat. Toto se netýká situací, kdy je nařízená izolace, karanténa nebo povinné léčení dle zákona o ochraně veřejného zdraví.
 17. Máte právo na určení osoby k poskytování informací o svém zdravotním stavu, včetně rozsahu poskytovaných informací a máte právo vyslovit zákaz poskytování informací určeným osobám.
 18. Máte právo na poskytnutí veškerých informací o zdravotním stavu, na odmítnutí informací o svém zdravotním stavu, na nahlížení do zdravotnické dokumentace v přítomnosti zdravotnického pracovníka a právo na pořízení výpisů nebo kopií zdravotnické dokumentace.
 19. O Vašem zdravotním stavu/zdravotním stavu opatrované osoby a plánované léčbě Vás bude informovat zpravidla náš ošetřující lékař. Ten je oprávněn na základě Vašeho souhlasu podávat tyto informace též Vámi určeným osobám.