Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍ 

Jsme součástí skupiny AGEL, nejúspěšnějšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 323 627 511

Pacienti a návštěvy

Program podpory zdraví a prevence nemocí

PROGRAM PODPORY ZDRAVÍ A PREVENCE NEMOCÍ V NEMOCNICI AGEL ŘÍČANY A.S.

 

Účel dokumentu

Program podpory zdraví splňuje zákonný požadavek při hodnocení kvality a bezpečí poskytované lůžkové zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení – zajištění bezpečného prostředí pro pacienty a zaměstnance poskytovatele lůžkové zdravotní péče. Cílem dokumentu je definovat v Nemocnici AGEL Říčany (dále jen „NRC“) činnosti zaměřené na podporu zdraví a prevenci nemocí ve vztahu k pacientům a zaměstnancům, v souladu s Dlouhodobým programem zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR a se Zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů.

 

Tento dokument má motivovat pacienty NRC, čtenáře a návštěvníky webových stránek k prevenci nemocí a podpoře zdraví.

 

Definice použitých pojmů

 

Zdraví je stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, ne jenom nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO, 1948). Vymezuje zdraví jako ideální stav, neumožňuje však objektivní měření zdraví. Doplněk definice – snížení úmrtnosti, nemocnosti a postižení v důsledku zjistitelných nemocí a nárůst pociťované úrovně zdraví (WHO, 2001).

  • Duševní zdraví (někdy se uvádí i termín „psychologické zdraví“) zahrnuje i emocionální zdraví, vztahuje se k intelektuálním schopnostem a k subjektivnímu hodnocení vlastního zdravotního stavu.
  • Tělesné zdraví se obvykle dává do souvislosti s nepřítomností nemoci nebo vady. Znamená udržení fyziologických funkcí orgánů, biologickou integritu jedince jako celku a nenarušenost tělesných funkcí (např. chůze, běžné úkony související se soběstačností).
  • Sociální zdraví se týká schopnosti navazovat sociální kontakty, rozvíjet uspokojivé mezilidské vztahy a zvládat sociální role. Sociální pozice lidí a na ni navazující okolnosti do značné míry předznamenávají jak riziko nemocí a jejich skutečný výskyt, tak možnosti diagnostiky, léčení a rehabilitace.

 

Podpora zdraví je proces umožňující všem samostatné rozhodování o zdraví a zvyšující schopnosti všech vlastní zdraví posilovat. (WHO, 1998).

 

Prevence nemocí se rozděluje na:

  • primární prevenci (soubor opatření, která vedou k odvrácení nemoci),
  • sekundární prevenci (soubor léčebných opatření, kterými se předchází komplikacím nemoci a zhoršení projevů nemoci)
  • terciární prevenci (předcházení následků nemoci).

 

Popis činností v Nemocnici AGEL Říčany a. s.

NRC poskytuje akutní lůžkovou péči v oborech interny (včetně JIP), lůžkovou následnou rehabilitační péči, jednodenní chirurgii a ošetření v řadě obecných i specializovaných ambulancí (ortopedie, chirurgie, kardiologie, hematologie, nefrologie, sonografie/sonografie kyčlí, revmatologie, rehabilitace a fyzioterapie/dětská rehabilitace a fyzioterapie, urologie, diabetologie, neurologie, echografie, cévní ambulance, proktologická ambulance, infuzní ambulance, interní příjmová ambulance a lékařská pohotovostní služba). Na lůžkovou a ambulantní péči navazuje zcela nové oddělení klinické biochemie a hematologie a digitalizované RTG pracoviště, které je zárukou kvalitní zobrazovací diagnostiky. 

V naší nemocnici pracuje cca 130 zaměstnanců, kteří společně tvoří kvalifikovaný multidisciplinární tým.

 

INTERNÍ ODDĚLENÍ

U hospitalizovaných pacientů se zabývá onemocněním kardiovaskulárního systému, trávicího traktu a metabolismu, jejich včasnou diagnostikou a sekundární prevencí ve smyslu předcházení komplikací výše zmíněných systémových onemocnění. Nemalou část naší klientely tvoří též onkologičtí pacienti, u kterých se zaměřujeme na prevenci sekundární a terciární. Dále se na interním lůžkovém oddělení staráme o pacienty, kteří vyžadují nutriční podporu nebo naopak pacienty vyžadující redukci váhy pod dohledem lékaře a s využitím konzilia nutričního terapeuta. Následně je předáváme do ambulantní péče, kdy jsme schopni pacientům i dlouhodobě zapůjčit zdravotní pomůcky (enterální pumpy a podobně).

 

ODBORNÉ AMBULANCE

Síť odborných ambulancí v NRC poskytuje spektrum vzájemně propojených diagnostických a léčebných metod s využitím moderních technologií a zobrazovacích metod v zázemí NRC, i ve spolupráci s externími poskytovateli zdravotních služeb. V oblasti diabetologie provádí edukaci pacientů se zaměřením na prevenci komplikací diabetu. Kardiologická ambulance se ve významné míře zabývá preventivní kardiologií a také lékaři ostatních odborných ambulancí dbají na včasnou diagnostiku a potažmo prevenci vzniku a komplikací onemocnění ve své odbornosti. V NRC se provádí preventivní vyšetření kyčelních kloubů u novorozenců, dospělým/dětským pacientům a rovněž zaměstnancům je nabízená široká škála služeb v oblasti fyzioterapie a rehabilitační péče.

 

NÁSLEDNÍ REHABILITAČNÍ PÉČE

Oddělení následné rehabilitační péče NRC nabízí pacientům individuální přístup a rehabilitační pobyty pod vedením zkušených lékařů, sester, fyzioterapeutů, ergoterapeutů a masérů. Špičkově vybavené pracoviště se zaměřuje především na sekundární a terciární prevenci u pacientů po operacích, po cévních mozkových příhodách, s onemocněním neurologického charakteru či úrazech, s cílem navrácení do běžného života s minimálními či žádnými následky. Péče na tomto oddělení je zaměřena na edukaci a spoluúčast na péči od samotných pacientů a rodinných příslušníků, s cílem efektivně pokračovat v rehabilitaci a fyzioterapii i v ambulantní péči a domácím prostředí. V roce 2021 byl v areálu NRC vybudován senzomotorický chodník pro bosé nohy, který mohou využívat jak naši pacienti, tak jejich návštěvy či zaměstnanci nemocnice.

 

NUTRIČNÍ TERAPIE

Od dubna 2022 v NRC pracuje kvalifikovaná nutriční terapeutka, která úzce spolupracuje s personálem lůžkových oddělení interny a následné rehabilitační péče. Zaměřuje se na nutriční podporu i redukci váhy u pacientů rizikových skupin (metabolické onemocnění, onemocnění kardiovaskulárního systému, geriatričtí a imobilní pacienti) s cílem zabezpečení adekvátní nutrice a potažmo prevence vzniku sekundárních onemocnění a komplikací již stanovených diagnóz.

 

SESTRA SE SPECIALIZACÍ NA HOJENÍ RAN

Na lůžkovém interním oddělení je každý všední den přítomna všeobecná sestra s odborným kvalifikačním kurzem na hojení ran, která má plně ve své kompetenci převazy a péči o rány s využitím nejmodernějších obvazových materiálů a léčivých prostředků. Tato sestra pečuje o chronické rány, dekubity, bércové vředy, pooperační rány, diabetické nohy a jiné kožní defekty, pečuje o periferní i centrální žilní vstupy, a to vše v rámci prevence komplikací hojení ran, vzniku sekundárních infekcí a šíření nozokomiálních nákaz.

 

PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY

Pracovnělékařské služby jsou preventivní služby, jejichž součástí je hodnocení vlivu pracovních činností, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví zaměstnanců. Obsahem jsou pracovně-lékařské prohlídky, pravidelné obhlídky pracovišť a poradenství v oblasti ochrany zdraví při práci a eliminace pracovních úrazů.

 

VZDĚLÁVACÍ A KULTURNÍ AKCE

V NRC jsou pořádány odborné semináře pro zaměstnance. Vzhledem k tomu, že jsme součástí skupiny AGEL, využíváme nabídek společenských a vzdělávacích akcí naší mateřské společnosti. NRC plně podporuje své zaměstnance ve vzdělávání a zvyšování kvalifikace napříč všemi odbornostmi (kvalifikační dohody a příspěvky na studia). Zaměstnanci jsou pravidelně školeni v praktickém nácviku KPR a v oblasti BOZP, dále probíhají pravidelná školení zaměřené na hygienu rukou a šíření nozokomiálních nákaz. NRC se minimálně jednou ročně účastní, nebo sama organizuje veřejnou akci zaměřenou na podporu zdraví obyvatelstva. Cílem akce je dostat do povědomí obyvatel, napříč všemi generacemi, potřebu péče o zdraví ve smyslu propagace zdravého životního stylu a prevence kardiovaskulárních onemocnění či diabetu mellitu. Součástí těchto akcí je odborné poradenství a diagnostika provedena naším kvalifikovaným personálem (měření krevního tlaku, měření hladiny cukru v krvi, poradenství v oblasti výživy a fyzioterapie, správná hygiena rukou, první pomoc a resuscitace atd.)

 

PÉČE O FYZICKÉ A DUŠEVNÍ ZDRAVÍ ZAMĚSTNANCŮ NRC

Zaměstnanci NRC mají, mimo běžných benefitů (jako je zvýhodněné závodní stravování, 5 týdnů dovolené či příspěvek na penzijní pojištění), možnost využití PetCenter karty pro nákup produktů pro domácí mazlíčky a Multisport karty za zvýhodněnou cenu (možno využít na pohybové a relaxační aktivity v ČR a SR). Vedoucí zaměstnanci organizují sportovní a společenské akce a teambuildingy pro své kolegy. Dále mají zaměstnanci možnost využívat nabídky sportovních akcí společnosti AGEL a.s. a účastnit se odborných seminářů, kongresů a vzdělávacích akcí s náhradou mzdy. NRC poskytuje svým zaměstnancům 3 dny pracovního volna (tzv. sick days). S ohledem na dopad pandemie koronaviru na psychiku zdravotnických pracovníků, mohou naši zaměstnanci nově využít i konzultace klinického psychologa na individuálních či skupinových sezeních.