Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍ 

Jsme součástí skupiny AGEL, nejúspěšnějšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 323 627 511

O nemocnici

Moderní účinná metoda pro léčbu pohybového aparátu je nyní dostupná také v Nemocnici AGEL Říčany

25.1.2023

Fokusovaná rázová vlna patří mezi nejpokročilejší druhy fyzikální terapie. A právě tato metoda rozšířila v lednu 2023 portfolio služeb ambulantní rehabilitace říčanské nemoc-nice. V principu se jedná o mechanoterapii akustickým rázem cíleným do místa zamýšleného efektu. Mezi indikace patří například kalcifikace v rotátorové manžetě či v okolí kyčelních kloubů, patní os-truhy, chronické epikondylitidy (tzv. tenisový resp. golfový loket), chronické záněty šlach, degenera-tivní změny kloubů, ale i špatně se hojící zlomeniny. Fokusovaná rázová vlna má vliv nejen na urych-lení hojení poškozených struktur, ale i výrazný analgetický účinek. Její nesporná výhoda je ve srov-nání s radiální rázovou vlnou v nutnosti menšího počtu terapií (v praxi si vystačíme s jednou až čtyřmi aplikacemi).

Ošetření fokusovanou rázovou vlnou již vyzkoušeli v ambulanci fyzioterapie říčanské nemocnice první pacienti a vše se jeví slibně. Nutno upozornit, že bez indikace lékaře nelze toto ošetření aplikovat. Pri-mář oddělení následné rehabilitační péče Nemocnice AGEL Říčany MUDr. Karel Bouchner doplňuje další informace o fokusované rázové vlně: „Na rozdíl od radiální rázové vlny může pronikat fokuso-vaná rázová vlna až do hloubky cca 12cm. Emitovanou energii soustředí do oblasti velikosti přibližně 2 ccm. Distančními koncovkami se může ale paprsek zacílit i do tkání, které jsou blíže k povrchu. Rozsah pro práci fokusované rázové vlny je tedy 1-12 cm. Fokusovanou rázovou vlnu lze použít jako jedinou terapii, nebo lépe jako součást komplexní rehabilitace v kombinaci s dalšími prvky fyzioterapie.“

Rázová vlna má řadu pozitivních účinků na měkké tkáně. Je vhodná k neinvazivnímu rozrušení kalcifi-kací (vápenatých "hrudek") v měkkých tkáních kolem kloubů. Je prokázán pozitivní vliv na kvalitu kost-ních i vazivových struktur. Podporuje diferenciaci kmenových buněk a tím urychluje regeneraci. Vý-znamný je analgetický efekt léčby založený na snížení citlivosti vláken vedoucích bolest. Terapie mění prokrvení oblasti, kdy po přechodné vazokonstrikci dochází k lokální hyperemii. Působením mecha-nické energie na svalová vlákna dochází k relaxaci svalu při uvolnění aktin-myosinových vazeb. Účin-nost terapie rázovou vlnou byla prokázána v mnoha různých klinických studiích, ve kterých byla tato terapie vyhodnocena jako efektivní a bezpečná. Statisticky je úspěšnost léčby ve světě udávaná mezi 70 a 95 %. Efektivita léčby závisí na druhu, rozsahu a délce trvání poškození tkáně, ale také na spolu-práci klienta. Efektivita této moderní léčby je tedy v porovnání s ostatními staršími koncepty fyzikální terapie nesrovnatelná. Fokusovaná rázová vlna je při respektování kontraindikací bezpečná. Klient po-ciťuje pouze něco vzdáleně podobné "píchání" a dále "tlak" hluboko uvnitř tkáně v místě původu bo-lesti. Nepociťuje žádné rázy na povrchu kůže jako je tomu u radiální rázové vlny.

Primář MUDr. Karel Bouchner dále dodává: „Doba mezi jednotlivými aplikacemi je jeden týden. Po aplikaci jsme podle očekávání v několika případech zaznamenali přechodné zhoršení bolestí, které však brzy odeznělo.“ Délka aplikace je přímo úměrná počtu rázů a nepřímo úměrná frekvenci rázů. Řádově se pohybuje v jednotkách minut (5 až 10 min.). Při aplikaci se používá originální gel. Jeho funkcí je zajištění optimálního přenosu mechanické energie z rázové vlny na povrch těla nad místem požado-vaného efektu. Bezprostředně po aplikaci je nutné v relaxovaném stavu vyčkat do odeznění vazokon-strikce léčeného místa. Celkově tedy pacient musí počítat se zhruba 15-30 minutami. Tato terapie není hrazena z veřejného pojištění. Objednání je možné se žádankou od lékaře na recepci rehabilitace nebo na čísle: 323 627 505.

Zpět

Kontakt pro média

e-mail: press@agel.cz

Kontakt neslouží k objednávání pacientů na vyšetření, očkování a výdeji výsledků vyšetření

Kontakty na veškeré společnosti skupiny AGEL najdete v sekci Společnosti skupiny AGEL

Online formuláře: